JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1980s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ]

 • January 8, 2006--NOAH at Tokyo Differ Ariake, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Daisuke Ikeda def Tsutomu Hirayanagi, Takuma Sano & Minoru Suzuki def Takashi Sugiura & SUWA, Tamon Honda & Takeshi Rikio def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Kenta Kobashi & Go Shiosaki def Scorpio & Dakota, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shiro Koshinaka def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki def KENTA & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru def Akira Taue & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi

 • January 9, 2006--NOAH at Shizuoka Twin Messe, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Takashi Sugiura & Tsuyoshi Kikuchi def Tamon Honda & Tsutomu Hirayanagi, Takuma Sano & Daisuke Ikeda & SUWA def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Naomuchi Marufuji def Dakota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takeshi Rikio def Akira Taue & Junji Izumida & Go Shiosaki, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru def Scorpio & Ricky Marvin, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & KENTA

 • January 11, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Mitsuo Momota & Ricky Marvin def Haruka Eigen & Tsutomu Hirayanagi, Shiro Koshinaka & Junji Izumida & Daisuke Ikeda def Takuma Sano & Minoru Suzuki & SUWA, Takeshi Rikio & Kentaro Shiga def Scorpio & Dakota, KENTA def Go Shiosaki, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi, Akira Taue & Takashi Sugiura def Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru

 • January 13, 2006--NOAH at Toyohashi City Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Masao Inoue & Yoshinori Ota & Mitsuo Momota def SUWA & Haruka Eigen & Atsushi Aoki, Masashi Aoyagi & Akihito Ito def Yoshinobu Kanemaru & Tsutomu Hirayanagi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Daisuke Ikeda def Tamon Honda & KENTA & Shuhei Taniguchi, Jun Akiyama & Junji Izumida def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Scorpio & Ricky Marvin & Dakota, Akira Taue & Takashi Sugiura def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga

 • January 15, 2006--NOAH at Hakata Star Lane, Japan before 2500 Fans: Kishin Kawabata def Akihito Ito, Tsuyoshi Kikuchi def Atsushi Aoki, SUWA & Haruka Eigen & Tsutomu Hirayanagi def Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Tamon Honda & Shuhei Taniguchi, Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry def Scorpio & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def Akira Taue & Takuma Sano & Kentaro Shiga, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Jun Akiyama & Junji Izumida, Mitsuharu Misawa & Naomuchi Marufuji def Kenta Kobashi & KENTA

 • January 16, 2006--NOAH at Muta Civic Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Junji Izumida & Akihito Ito def Tsuyoshi Kikuchi & Tsutomu Hirayanagi, Akitoshi Saito & Masao Inoue def KENTA & Shuhei Taniguchi, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Yoshinobu Kanemaru & SUWA def Scorpio & Dakota, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Ricky Marvin, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji

 • January 17, 2006--NOAH at Oita Event Hall, Japan before 1500 Fans: Junji Izumida & Haruka Eigen def Masashi Aoyagi & Mitsuo Momota, Takashi Sugiura def Shuhei Taniguchi, Yoshinobu Kanemaru & SUWA def Tsuyoshi Kikuchi & Dakota, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata def Akira Taue & Takuma Sano & Tsutomu Hirayanagi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Scorpio & Ricky Marvin, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Jun Akiyama & Kentaro Shiga, Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • January 18, 2006--NOAH at Sasebo City Cultural Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Tsutomu Hirayanagi, Kentaro Shiga & Shuhei Taniguchi def Tamon Honda & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru & SUWA & Atsushi Aoki def KENTA & Masashi Aoyagi & Akihihto Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Scorpio & Dakota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata def Kenta Kobashi & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Jun Akiyama & Ricky Marvin, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • January 20, 2006--NOAH at Kochi Prefectural Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Tsutomu Hirayanagi, Tamon Honda & Shuhei Taniguchi def Kishin Kawabata & Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Akihito Ito def SUWA & Yoshinori Ota, Yoshinari Ogawa def Atsushi Aoki, Akira Taue & Takuma Sano def Takeshi Rikio & Junji Izumida, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Scorpio & Ricky Marvin & Dakota, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru def Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Takashi Sugiura def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & KENTA

 • January 22, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 16800 fans: Kentaro Shiga & Mitsuo Momota def Kishin Kawabata & Haruka Eigen, Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru & Dakota def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Tsutomu Hirayanagi, Yoshinari Ogawa & Shiro Koshinaka def Tamon Honda & Daisuke Ikeda, Scorpio & Minoru Suzuki & SUWA def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi, Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Mushiking Terry def Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Mushiking Joker, Takeshi Rikio & Akebono def Kenta Kobashi & Junji Izumida, KENTA def Naomichi Marufuji to def end the GHC Jr. Heavyweight Title, Jun Akiyama def Akira Taue to win the GHC Heavyweight Title

 • February 19, 2006--NOAH at Kyoto KBS Hall, Japan before 1500 Fans: Dakota def Tsutomu Hirayanagi, Masashi Aoyagi def Haruka Eigen, Takeshi Morishima & Takashi Sugiura def Tamon Honda & Shuhei Taniguchi, SUWA & Low-Ki def Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Takuma Sano & Kishin Kawabata, Naomichi Marufuji & KENTA def Mitsuharu Misawa & Mushiking Terry, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 20, 2006--NOAH at Osaka Prefectural Gymnasium #2, Japan before 1700 Fans: Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi def SUWA & Haruka Eigen, Takashi Suigura def Yoshinori Ota, Tamon Honda & Takuma Sano def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry def Doug Williams & Nigel McGuinness & Ricky Marvin, Bison Smith & Low-Ki def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga, Naomichi Marufuji & KENTA def Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio & Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • February 22, 2006--NOAH at Hiroshima Green Arena Sub Arena, Japan before 2400 Fans: Masao Inoue def Akitoshi Saito, Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Dakota & Ricky Marvin def Tsutomu Hirayanagi & SUWA, Akitoshi Saito & Kishin Kawabata def Takuma Sano & Masashi Aoyagi, Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Junji Izumida, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki, Bison Smith & Low Ki def Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 23, 2006--NOAH at Takamatsu City Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Yoshinobu Kanemaru & Tsutomu Hirayanagi def Atsushi Aoki & Akihito Ito, SUWA & Low Ki def KENTA & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Junji Izumida def Takeshi Morishima & Kishin Kawabata & Takashi Sugiura, Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry, Akira Taue & Takuma Sano def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 25 2006--NOAH at Zepp Nagoya, Japan before 1300 Fans: Atsushi Aoki def Yoshinori Ota, Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Takuma Sano & Shuhei Taniguchi def Dakota & SUWA, Akira Taue & Masashi Aoyagi def Kishin Kawabata & Masao Inoue, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Bison Smith & Doug Williams & Low Ki def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga, Akitoshi Saito & Takashi Sugiura def Nigel McGuinness & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • February 26 2006--NOAH at Mito Citizen Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Shuhei Taniguchi def Akihito Ito, Kishin Kawabata & Mitsuo Momota def Junji Izumida & Haruka Eigen, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def KENTA & Dakota, Takeshi Rikio def Nigel McGuinness, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Doug Williams & Low-Ki & SUWA, Jun Akiyama & Kentaro Shiga def Bison Smith & Ricky Marvin, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Akira Taue & Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 28, 2006--NOAH at Koshigaya Katsura Studios in Saitama, Japan before 1400 Fans: Tsutomu Hirayanagi def Yoshinori Ota, Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Low Ki & Dakota, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Takuma Sano & Shuhei Taniguchi, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def KENTA & Ricky Marvin, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga def Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi, Minoru Suzuki & SUWA def Jun Akiyama & Junji Izumida

 • March 2, 2006--NOAH at Odawara Arena Sub Arena, Japan before 1400 Fans: Haruka Eigen & Ricky Marvin def Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def Dakota & Low Ki, Akira Taue & Takuma Sano def Masao Inoue & Junji Izumida, Takeshi Rikio & KENTA def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Akitoshi Saito & Mohammed Yone def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki, Minoru Suzuki & SUWA def Jun Akiyama & Tsuyoshi Kikuchi, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga

 • March 5, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 16500 Fans: Tamon Honda & Kentaro Shiga & Mitsuo Momota def Takuma Sano & Junji Izumida & Haruka Eigen, Low Ki & SUWA & Mushiking Joker def Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi & Dakota, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Takeshi Rikio def Yoshinari Ogawa, Naomichi Marufuji def Akira Taue, Mitsuharu Misawa def Takeshi Morishima, Kenta Kobashi def KENTA, Minoru Fujita & Ikuto Hidaka def Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura to win the GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Jun Akiyama def Minoru Suzuki to def end the GHC Heavyweight Title

 • March 23, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Dakota def Atsushi Aoki, Tamon Honda & Shuhei Taniguchi def Junji Izumida & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Naoki Sano & SUWA, Naomichi Marufuji & KENTA def Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura def Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Mitsuo Momota def Mitsuharu Misawa & Haruka Eigen in a Haruka Eigen Commemoration Match

 • March 25, 2006--NOAH at Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3, Japan before 3200 Fans: Dakoto def Akihito Ito, SUWA def Atsushi Aoki, Masao Inoue & Mitsuo Momota def Tsuyoshi Kikuchi & Haruka Eigen, Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Akira Taue & Shuhei Taniguchi, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio def Jun Akiyama & Junji Izumida, Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

 • March 26, 2006--NOAH at Ishikawa Sports Center, Japan before 2600 Fans: Dakota def Yoshinori Ota, Tsuyoshi Kikuchi def Atsushi Aoki, Junji Izumida & SUWA def Kentaro Shiga & Mitsuo Momota, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def Takuma Sano & Akihito Ito, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Akira Taue & Masao Inoue def Jun Akiyama & Haruka Eigen in Eigen's retirement match

 • April 2, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda def Tamon Honda & Yoshinori Ota, Minoru Suzuki & SUWA def Akira Taue & Atsushi Aoki, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio def Scorpio & Keith Walker, Masao Inoue def Shuhei Taniguchi in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Takuma Sano def Junji Izumida in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata & Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & KENTA def Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 5, 2006--NOAH at Kanazawa Sangyoushinko Center, Japan before 1600 Fans: Masao Inoue def Akihito Ito, Doug williams & Nigel McGuinness def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Ricky Marvin def Daisuke Ikeda & SUWA & Eddie Edwards, Akitoshi Saito def Kishin Kawabata in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Kentaro Shiga def Tsuyoshi Kikuchi in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Scorpio & Keith Walker, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • April 7, 2006--NOAH at Zepp Nagoya, Japan before 1200 Fans: Kishin Kawabata & Masashi Aoyagi def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru def Atsushi Aoki, Doug Williams & Nigel McGuinness def Tamon Honda & Akihito Ito, Daisuke Ikeda & SUWA def Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi, Kenta Kobashi & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi def Scorpio & Eddie Edwards & Keith Walker, Akitoshi Saito def Kentaro Shiga in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Masao Inoue def Takuma Sano in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Mitsuharu Misawa & Akira Taue & Yoshinari Ogawa def Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & KENTA def Jun Akiyama & Ricky Marvin

 • April 8, 2006--NOAH at Okayama Wholesale Center Exhibition Hall, Japan before 1600 Fans: Masashi Aoyagi & Akihito Ito def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Takashi Sugiura & SUWA def KENTA & Atsushi Aoki, Tamon Honda & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata def Akira Taue & Takuma Sano & Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Scorpio & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda def Doug williams & Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Ricky Marvin

 • April 10, 2006--NOAH at Kobe Sambo Hall, Japan before 1300 Fans: Masashi Aoyagi def Akihito Ito, Daisuke Ikeda & Atsushi Aoki def SUWA & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata def Tamon Honda & Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi, Akira Taue & Takuma Sano def Doug Williams & Keith Walker, Scorpio def Ricky Marvin to def end the GHC Hardcore Openweight Title, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 12, 2006--NOAH at Kumamoto Hungham Hall, Japan before 2220 Fans: Kentaro Shiga & Akihito Ito def Shuhei Taniguchi & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru & SUWA def Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Doug williams & Nigel McGuinness def Masao Inoue & Takashi Sugiura, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Akira Taue & Takuma Sano def Jun Akiyama & Junji Izumida, Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi def Scorpio & Eddie Edwards & Keith Walker

 • April 13, 2006--NOAH at Kagoshima Arena, Japan before 2400 Fans: SUWA & Yoshinori Ota def Atsushi Aoki & Akihito Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata def Tamon Honda & Takuma Sano & Mitsuo Momota, Takeshi Rikio def Keith Walker, Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Shuhei Taniguchi, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Naomichi Marufuji & KENTA def Scorpio & Eddie Edwards, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 15, 2006--NOAH at Omura Sports Bunka Center, Japan before 1300 Fans: Masao Inoue & Yoshinori Ota def Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki def Tamon Honda & Kentaro Shiga & Akihito Ito, Naomichi Marufuji & KENTA def SUWA & Eddie Edwards, Akira Taue & Takuma Sano def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Scorpio & Keith Walker, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi, Doug williams & Nigel McGuinness & Ricky Marvin def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • April 16, 2006--NOAH at Hakata Star Lane, Japan before 2600 Fans: Tsuyoshi Kikuchi def Yoshinori Ota, Masashi Aoyagi & Kishin Kawabata def Kentaro Shiga & Mitsuo Momota, Junji Izumida & Shuhei Taniguchi def SUWA & Akihito Ito, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Scorpio & Nigel McGuinness & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Doug Williams & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Naomichi Marufuji & KENTA & Ricky Marvin, Masao Inoue def Akitoshi Saito in the GHC Heavyweight Title #1 Contender tournament finals, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru

 • April 17, 2006--NOAH at Fukuoka West Japan Exhibition Hall, Japan before 1400 Fans: Masao Inoue & Masashi Aoyagi def Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Takashi Sugiura & SUWA def Kentaro Shiga & Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Kishin Kawabata def Nigel McGuinness & Akihiko Ito, Akira Taue & Takuma Sano def Doug Williams & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji def Scorpio & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 19, 2006--NOAH at Fukuyama Big Rose, Japan befoer 1800 Fans: Takuma Sano def Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Yoshinori Ota def Tamon Honda & Mitsuo Momota & Akihiko Ito, Naomichi Marufuji & KENTA def SUWA & Atsushi Aoki, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Akira Taue & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi def Doug Williams & Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura def Scorpio & Keith Walker, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

 • April 20, 2006--NOAH at Yonago Convention Center, Japan before 1800 Fans: Kentaro Shiga & Mitsuo Momota def Kishin Kawabata & Tsuyoshi Kikuchi, Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki def SUWA & Akihiko Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Yoshinari Ogawa & Yoshinori Ota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Doug williams & Nigel McGuinness & Keith Walker, Akira Taue & Takuma Sano def Scorpio & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & KENTA def Mitsuharu Misawa & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Shuhei Taniguchi

 • April 23, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 14200 Fans: Ricky Marvin & Yoshinori Ota def Mitsuo Momota & Akihiko Ito, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi def Junji Izumida & Kentaro Shiga & Atsushi Aoki, Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Akira Taue & Takuma Sano def Scorpio & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Doug Williams & Nigel McGuinness & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Minoru Suzuki & SUWA, Kenta Kobashi def Naomichi Marufuji, KENTA def Taiji Ishimori to def end the GHC Jr. Heavyweight Title, Jun Akiyama def Masao Inoue to def end the GHC Heavyweight title