HOME PROMOTIONS PROFILES GALLERY TITLES RESULTS
WWE WCW Total NonStop Action ECW Ring of Honor All Others
VIDEOS OWW GENESIS BOARD


JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1980s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ]

 • January 8, 2006--NOAH at Tokyo Differ Ariake, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Daisuke Ikeda def Tsutomu Hirayanagi, Takuma Sano & Minoru Suzuki def Takashi Sugiura & SUWA, Tamon Honda & Takeshi Rikio def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Kenta Kobashi & Go Shiosaki def Scorpio & Dakota, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shiro Koshinaka def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki def KENTA & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru def Akira Taue & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi

 • January 9, 2006--NOAH at Shizuoka Twin Messe, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Takashi Sugiura & Tsuyoshi Kikuchi def Tamon Honda & Tsutomu Hirayanagi, Takuma Sano & Daisuke Ikeda & SUWA def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Naomuchi Marufuji def Dakota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takeshi Rikio def Akira Taue & Junji Izumida & Go Shiosaki, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru def Scorpio & Ricky Marvin, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & KENTA

 • January 11, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Mitsuo Momota & Ricky Marvin def Haruka Eigen & Tsutomu Hirayanagi, Shiro Koshinaka & Junji Izumida & Daisuke Ikeda def Takuma Sano & Minoru Suzuki & SUWA, Takeshi Rikio & Kentaro Shiga def Scorpio & Dakota, KENTA def Go Shiosaki, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi, Akira Taue & Takashi Sugiura def Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru

 • January 13, 2006--NOAH at Toyohashi City Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Masao Inoue & Yoshinori Ota & Mitsuo Momota def SUWA & Haruka Eigen & Atsushi Aoki, Masashi Aoyagi & Akihito Ito def Yoshinobu Kanemaru & Tsutomu Hirayanagi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Daisuke Ikeda def Tamon Honda & KENTA & Shuhei Taniguchi, Jun Akiyama & Junji Izumida def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Scorpio & Ricky Marvin & Dakota, Akira Taue & Takashi Sugiura def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga

 • January 15, 2006--NOAH at Hakata Star Lane, Japan before 2500 Fans: Kishin Kawabata def Akihito Ito, Tsuyoshi Kikuchi def Atsushi Aoki, SUWA & Haruka Eigen & Tsutomu Hirayanagi def Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Tamon Honda & Shuhei Taniguchi, Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry def Scorpio & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def Akira Taue & Takuma Sano & Kentaro Shiga, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Jun Akiyama & Junji Izumida, Mitsuharu Misawa & Naomuchi Marufuji def Kenta Kobashi & KENTA

 • January 16, 2006--NOAH at Muta Civic Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Junji Izumida & Akihito Ito def Tsuyoshi Kikuchi & Tsutomu Hirayanagi, Akitoshi Saito & Masao Inoue def KENTA & Shuhei Taniguchi, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Yoshinobu Kanemaru & SUWA def Scorpio & Dakota, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Ricky Marvin, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji

 • January 17, 2006--NOAH at Oita Event Hall, Japan before 1500 Fans: Junji Izumida & Haruka Eigen def Masashi Aoyagi & Mitsuo Momota, Takashi Sugiura def Shuhei Taniguchi, Yoshinobu Kanemaru & SUWA def Tsuyoshi Kikuchi & Dakota, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata def Akira Taue & Takuma Sano & Tsutomu Hirayanagi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Scorpio & Ricky Marvin, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Jun Akiyama & Kentaro Shiga, Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • January 18, 2006--NOAH at Sasebo City Cultural Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Tsutomu Hirayanagi, Kentaro Shiga & Shuhei Taniguchi def Tamon Honda & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru & SUWA & Atsushi Aoki def KENTA & Masashi Aoyagi & Akihihto Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Scorpio & Dakota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata def Kenta Kobashi & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Jun Akiyama & Ricky Marvin, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • January 20, 2006--NOAH at Kochi Prefectural Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota def Tsutomu Hirayanagi, Tamon Honda & Shuhei Taniguchi def Kishin Kawabata & Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Akihito Ito def SUWA & Yoshinori Ota, Yoshinari Ogawa def Atsushi Aoki, Akira Taue & Takuma Sano def Takeshi Rikio & Junji Izumida, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Scorpio & Ricky Marvin & Dakota, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru def Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Takashi Sugiura def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & KENTA

 • January 22, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 16800 fans: Kentaro Shiga & Mitsuo Momota def Kishin Kawabata & Haruka Eigen, Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru & Dakota def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Tsutomu Hirayanagi, Yoshinari Ogawa & Shiro Koshinaka def Tamon Honda & Daisuke Ikeda, Scorpio & Minoru Suzuki & SUWA def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi, Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Mushiking Terry def Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Mushiking Joker, Takeshi Rikio & Akebono def Kenta Kobashi & Junji Izumida, KENTA def Naomichi Marufuji to def end the GHC Jr. Heavyweight Title, Jun Akiyama def Akira Taue to win the GHC Heavyweight Title

 • February 19, 2006--NOAH at Kyoto KBS Hall, Japan before 1500 Fans: Dakota def Tsutomu Hirayanagi, Masashi Aoyagi def Haruka Eigen, Takeshi Morishima & Takashi Sugiura def Tamon Honda & Shuhei Taniguchi, SUWA & Low-Ki def Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Takuma Sano & Kishin Kawabata, Naomichi Marufuji & KENTA def Mitsuharu Misawa & Mushiking Terry, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 20, 2006--NOAH at Osaka Prefectural Gymnasium #2, Japan before 1700 Fans: Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi def SUWA & Haruka Eigen, Takashi Suigura def Yoshinori Ota, Tamon Honda & Takuma Sano def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry def Doug Williams & Nigel McGuinness & Ricky Marvin, Bison Smith & Low-Ki def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga, Naomichi Marufuji & KENTA def Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio & Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • February 22, 2006--NOAH at Hiroshima Green Arena Sub Arena, Japan before 2400 Fans: Masao Inoue def Akitoshi Saito, Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Dakota & Ricky Marvin def Tsutomu Hirayanagi & SUWA, Akitoshi Saito & Kishin Kawabata def Takuma Sano & Masashi Aoyagi, Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Junji Izumida, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki, Bison Smith & Low Ki def Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 23, 2006--NOAH at Takamatsu City Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Yoshinobu Kanemaru & Tsutomu Hirayanagi def Atsushi Aoki & Akihito Ito, SUWA & Low Ki def KENTA & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Junji Izumida def Takeshi Morishima & Kishin Kawabata & Takashi Sugiura, Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry, Akira Taue & Takuma Sano def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 25 2006--NOAH at Zepp Nagoya, Japan before 1300 Fans: Atsushi Aoki def Yoshinori Ota, Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Takuma Sano & Shuhei Taniguchi def Dakota & SUWA, Akira Taue & Masashi Aoyagi def Kishin Kawabata & Masao Inoue, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Bison Smith & Doug Williams & Low Ki def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga, Akitoshi Saito & Takashi Sugiura def Nigel McGuinness & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • February 26 2006--NOAH at Mito Citizen Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Shuhei Taniguchi def Akihito Ito, Kishin Kawabata & Mitsuo Momota def Junji Izumida & Haruka Eigen, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def KENTA & Dakota, Takeshi Rikio def Nigel McGuinness, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Akitoshi Saito & Masao Inoue, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Doug Williams & Low-Ki & SUWA, Jun Akiyama & Kentaro Shiga def Bison Smith & Ricky Marvin, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji def Akira Taue & Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 28, 2006--NOAH at Koshigaya Katsura Studios in Saitama, Japan before 1400 Fans: Tsutomu Hirayanagi def Yoshinori Ota, Mitsuo Momota def Haruka Eigen, Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Low Ki & Dakota, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Takuma Sano & Shuhei Taniguchi, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def KENTA & Ricky Marvin, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga def Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi, Minoru Suzuki & SUWA def Jun Akiyama & Junji Izumida

 • March 2, 2006--NOAH at Odawara Arena Sub Arena, Japan before 1400 Fans: Haruka Eigen & Ricky Marvin def Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def Dakota & Low Ki, Akira Taue & Takuma Sano def Masao Inoue & Junji Izumida, Takeshi Rikio & KENTA def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Akitoshi Saito & Mohammed Yone def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki, Minoru Suzuki & SUWA def Jun Akiyama & Tsuyoshi Kikuchi, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga

 • March 5, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 16500 Fans: Tamon Honda & Kentaro Shiga & Mitsuo Momota def Takuma Sano & Junji Izumida & Haruka Eigen, Low Ki & SUWA & Mushiking Joker def Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi & Dakota, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness def Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Takeshi Rikio def Yoshinari Ogawa, Naomichi Marufuji def Akira Taue, Mitsuharu Misawa def Takeshi Morishima, Kenta Kobashi def KENTA, Minoru Fujita & Ikuto Hidaka def Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura to win the GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Jun Akiyama def Minoru Suzuki to def end the GHC Heavyweight Title

 • March 23, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Dakota def Atsushi Aoki, Tamon Honda & Shuhei Taniguchi def Junji Izumida & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Naoki Sano & SUWA, Naomichi Marufuji & KENTA def Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura def Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Mitsuo Momota def Mitsuharu Misawa & Haruka Eigen in a Haruka Eigen Commemoration Match

 • March 25, 2006--NOAH at Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3, Japan before 3200 Fans: Dakoto def Akihito Ito, SUWA def Atsushi Aoki, Masao Inoue & Mitsuo Momota def Tsuyoshi Kikuchi & Haruka Eigen, Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Akira Taue & Shuhei Taniguchi, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio def Jun Akiyama & Junji Izumida, Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

 • March 26, 2006--NOAH at Ishikawa Sports Center, Japan before 2600 Fans: Dakota def Yoshinori Ota, Tsuyoshi Kikuchi def Atsushi Aoki, Junji Izumida & SUWA def Kentaro Shiga & Mitsuo Momota, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura def Takuma Sano & Akihito Ito, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Akira Taue & Masao Inoue def Jun Akiyama & Haruka Eigen in Eigen's retirement match

 • April 2, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda def Tamon Honda & Yoshinori Ota, Minoru Suzuki & SUWA def Akira Taue & Atsushi Aoki, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio def Scorpio & Keith Walker, Masao Inoue def Shuhei Taniguchi in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Takuma Sano def Junji Izumida in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata & Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & KENTA def Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 5, 2006--NOAH at Kanazawa Sangyoushinko Center, Japan before 1600 Fans: Masao Inoue def Akihito Ito, Doug williams & Nigel McGuinness def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Ricky Marvin def Daisuke Ikeda & SUWA & Eddie Edwards, Akitoshi Saito def Kishin Kawabata in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Kentaro Shiga def Tsuyoshi Kikuchi in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Scorpio & Keith Walker, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • April 7, 2006--NOAH at Zepp Nagoya, Japan before 1200 Fans: Kishin Kawabata & Masashi Aoyagi def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru def Atsushi Aoki, Doug Williams & Nigel McGuinness def Tamon Honda & Akihito Ito, Daisuke Ikeda & SUWA def Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi, Kenta Kobashi & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi def Scorpio & Eddie Edwards & Keith Walker, Akitoshi Saito def Kentaro Shiga in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Masao Inoue def Takuma Sano in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Mitsuharu Misawa & Akira Taue & Yoshinari Ogawa def Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & KENTA def Jun Akiyama & Ricky Marvin

 • April 8, 2006--NOAH at Okayama Wholesale Center Exhibition Hall, Japan before 1600 Fans: Masashi Aoyagi & Akihito Ito def Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Takashi Sugiura & SUWA def KENTA & Atsushi Aoki, Tamon Honda & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata def Akira Taue & Takuma Sano & Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Scorpio & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda def Doug williams & Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji def Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Ricky Marvin

 • April 10, 2006--NOAH at Kobe Sambo Hall, Japan before 1300 Fans: Masashi Aoyagi def Akihito Ito, Daisuke Ikeda & Atsushi Aoki def SUWA & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata def Tamon Honda & Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi, Akira Taue & Takuma Sano def Doug Williams & Keith Walker, Scorpio def Ricky Marvin to def end the GHC Hardcore Openweight Title, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 12, 2006--NOAH at Kumamoto Hungham Hall, Japan before 2220 Fans: Kentaro Shiga & Akihito Ito def Shuhei Taniguchi & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru & SUWA def Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Doug williams & Nigel McGuinness def Masao Inoue & Takashi Sugiura, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Akira Taue & Takuma Sano def Jun Akiyama & Junji Izumida, Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi def Scorpio & Eddie Edwards & Keith Walker

 • April 13, 2006--NOAH at Kagoshima Arena, Japan before 2400 Fans: SUWA & Yoshinori Ota def Atsushi Aoki & Akihito Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata def Tamon Honda & Takuma Sano & Mitsuo Momota, Takeshi Rikio def Keith Walker, Doug Williams & Nigel McGuinness def Akira Taue & Shuhei Taniguchi, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Naomichi Marufuji & KENTA def Scorpio & Eddie Edwards, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin def Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 15, 2006--NOAH at Omura Sports Bunka Center, Japan before 1300 Fans: Masao Inoue & Yoshinori Ota def Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki def Tamon Honda & Kentaro Shiga & Akihito Ito, Naomichi Marufuji & KENTA def SUWA & Eddie Edwards, Akira Taue & Takuma Sano def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Scorpio & Keith Walker, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi, Doug williams & Nigel McGuinness & Ricky Marvin def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • April 16, 2006--NOAH at Hakata Star Lane, Japan before 2600 Fans: Tsuyoshi Kikuchi def Yoshinori Ota, Masashi Aoyagi & Kishin Kawabata def Kentaro Shiga & Mitsuo Momota, Junji Izumida & Shuhei Taniguchi def SUWA & Akihito Ito, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura def Scorpio & Nigel McGuinness & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Doug Williams & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Naomichi Marufuji & KENTA & Ricky Marvin, Masao Inoue def Akitoshi Saito in the GHC Heavyweight Title #1 Contender tournament finals, Kenta Kobashi & Tamon Honda def Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru

 • April 17, 2006--NOAH at Fukuoka West Japan Exhibition Hall, Japan before 1400 Fans: Masao Inoue & Masashi Aoyagi def Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Takashi Sugiura & SUWA def Kentaro Shiga & Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Kishin Kawabata def Nigel McGuinness & Akihiko Ito, Akira Taue & Takuma Sano def Doug Williams & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA def Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji def Scorpio & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 19, 2006--NOAH at Fukuyama Big Rose, Japan befoer 1800 Fans: Takuma Sano def Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Yoshinori Ota def Tamon Honda & Mitsuo Momota & Akihiko Ito, Naomichi Marufuji & KENTA def SUWA & Atsushi Aoki, Takeshi Morishima & Mohammed Yone def Akira Taue & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi def Doug Williams & Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura def Scorpio & Keith Walker, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

 • April 20, 2006--NOAH at Yonago Convention Center, Japan before 1800 Fans: Kentaro Shiga & Mitsuo Momota def Kishin Kawabata & Tsuyoshi Kikuchi, Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki def SUWA & Akihiko Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue def Yoshinari Ogawa & Yoshinori Ota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura def Doug williams & Nigel McGuinness & Keith Walker, Akira Taue & Takuma Sano def Scorpio & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & KENTA def Mitsuharu Misawa & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru def Kenta Kobashi & Tamon Honda & Shuhei Taniguchi

 • April 23, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 14200 Fans: Ricky Marvin & Yoshinori Ota def Mitsuo Momota & Akihiko Ito, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi def Junji Izumida & Kentaro Shiga & Atsushi Aoki, Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi def Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Akira Taue & Takuma Sano def Scorpio & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone def Doug Williams & Nigel McGuinness & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa def Minoru Suzuki & SUWA, Kenta Kobashi def Naomichi Marufuji, KENTA def Taiji Ishimori to def end the GHC Jr. Heavyweight Title, Jun Akiyama def Masao Inoue to def end the GHC Heavyweight title